Khử lưu huỳnh bằng nước thải kiềm

FGD Sử Dụng Nước Thải Kiềm

Việc sử dụng nước thải kiềm dẫn đến không cần thiết phải sử dụng các loại hóa chất tốn kém. Điều này làm giảm chi phí năng lượng do tổn thất áp lực ít hơn.

Ưu điểm

-  Hiệu suất khử đạt trên 95%.

-  Giảm chi phí cho hoá chất và năng lượng.

Dự án

- Nhà máy phát sinh năng lượng nhiệt và điện Daegu (2002)