Thiết kế

Với gần 40 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực thiết kế và chuyển giao công nghệ. KC Cottrell có thể thực hiện tất cả các dự án theo hình thức chìa khoá trao tay.

Hiện nay KC Cottrell có 3 trung tâm thiết kế lớn ở các nước đó là:

Logde Cottrell Co., Ltd

21 George St, Birmingham, B3 1QQ, England

TEL +44.121.214.1300

FAX +44.121.200.2555

www.lodgecottrell.com

KC Cottrell Co.,Ltd.

Head Office

160-1 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, 121-817, Korea TEL +82.2.320.6114

FAX +82.2.320.6100

www.kc-cottrell.com

KC Cottrell China Co.,Ltd.

No.9576 Donghuancheng Rd., Changchun Economy & Development Zone, Changchun City, Jilin Province, 130033, P.R. China

TEL +86.431.8587.7500

FAX +86.431.8587.7522

www.cckc.com.cn